shower

หยาดน้ำฟ้า-มักมีอายุสั้นและมีความหนัก ตกลงมาจากก้อนเมฆ ซึ่งสามารถแสดงลักษณะของฝนตกปรอยๆ ได้โดยการเริ่มและการหยุดตกอย่างทันที และโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วของความหนักเบาของฝน