squall

พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน-ปรากฎการณ์ธรรมชาติของบรรยากาศซึ่งมีลักษณะความเร็วของลม มีความแปรปรวนใหญ่มาก และเริ่มขึ้นทันทีทันใดและมีระยะเวลาเป็นนาทีและลดลงอย่างรวดเร็วทันทีทันใด มักเกิดร่วมกับฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง