standardized variate

ค่าของตัวแปรตัวหนึ่งลดลงเพื่อให้เป็นแบบมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ , ค่าตัวแปรรวมเท่ากับหนึ่ง) โดยเอาค่าตัวแปรลบด้วยค่าเฉลี่ย