stationary process

ได้แก่กระบวนการที่ส่วนประกอบเป็นการสุ่มและอยู่กับที่ ถ้าการกระจายโอกาสที่จะเกิดไม่ขึ้นอยู่กับเวลา การอยู่กับที่มีความหมายกว้าง (หรือหมายถึงลำดับที่สอง) ถ้าหากว่าค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนไม่ขึ้นกับเวลา การเอาตัวอย่างเชิงสถิติจากกระบวนการอยู่กับที่ การแปรปรวนเนื่องจากความแปรปรวนของตัวอย่าง ไม่ใช่เกิดจากขนาดหรือตำแหน่งในประชากร