stochastic hydrology

กระบวนการทางอุทกวิทยาต่าง ๆ และปรากฏการทางธรรมชาติซึ่งบรรยาย และวิเคราะห์โดยวิธีของทฤษฎีโอกาสที่เกิดขึ้น