storm surge

ระดับน้ำทะเลหรือระดับน้ำของปากแม่น้ำที่มีระดับสูงขึ้นเนื่องจากศูนย์กลางความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่านทะเลบริเวณนั้นหรือผ่านบริเวณปากแม่น้ำนั้น