storm transposition

การเคลื่อนที่ของพายุที่ตรวจพบ (ซึ่งบอกให้ทราบถึงความสัมพันธ์ปริมาณฝน – พื้นที่ซึ่งฝนตก – ระยะเวลาตกของฝน) ซึ่งพายุนี้เคลื่อนที่จากพื้นที่ลุ่มที่เกิดพายุนี้ไปสู่พื้นที่ลุ่มน้ำคาดการณ์ไว้หรือพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในภูมิภาคเดียวกันและมีลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาเหมือนกัน