synthetic (unit) hydrograph

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับเวลา โดยยึดถือเอาการคำนวณของสัมประสิทธิ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ่ง