Thiessen polygon

รูปหลายเหลี่ยมซึ่งเกิดจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากและแบ่งครึ่งเส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่างสถานีวัดน้ำฝนที่อยู่ติดต่อกัน