travel time

เวลาที่ผ่านไปของการผ่านของน้ำปริมาณหนึ่ง หรือน้ำจำนวนหนึ่งระหว่างจุดที่กำหนด กับจุดหนึ่งตอนล่างของลำน้ำ เช่น คลื่นน้ำท่วมหนึ่ง