true value

ค่าซึ่งมีลักษณะทางปริมาณในสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ในขณะปริมาณนั้นถูกสังเกตหรือบันทึกไว้ เป็นค่าอุดมคติค่าหนึ่ง ซึ่งสามารถทราบได้ทางเดียว ถ้าหากว่าสาเหตุทั้งหมดของความผิดพลาดถูกขจัดไป