typhoon

พายุหมุนซึ่งเกิดขึ้นในแถบร้อนมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก (หลายร้อยกิโลเมตร) และมีความกดอากาศที่ผิวพื้นบางครั้งน้อยกว่า 900 เฮคโตพาสแคล มีลมพัดด้วยความเร็วสูงมาก และทำให้เกิดฝนตกหนักมาก บางครั้งมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดร่วมด้วย