water year

ระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ซึ่งเลือกโดยยึดถือเอาความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในการกักเก็บน้ำมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดปีน้ำของสหรัฐอเมริกา เริ่มจากตุลาคม ถึง กันยายน ของปีถัดไป ปีน้ำของไทยเริ่มจากมีนาคม ถึงเมษายน ของปีถัดไป