weighted mean

ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณหลายค่าซึ่งอยู่ในอนุกรมของน้ำหนัก เพื่อทำให้เกิดค่ากำหนดที่เหมาะสมตามความสำคัญของค่านั้น ๆ เช่น การค่าเฉลี่ยของฝนในพื้นที่ด้วยวิธีของ THISSEN POLYGON