zonality of hydrological phenomena

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของลักษณะทางอุทกวิทยา เนื่องมาจากระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เส้นรุ้งขนานและสภาพต่าง ๆ ในท้องถิ่น