รายการระเบียบ กฏหมายลูกพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

  • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
    ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒                                         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖…
  • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕
    ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๔๕                         โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วย การนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมป่าไม้จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้   ข้อ ๑ …