“ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขยายและปรับปรุงเขตด่านป่าไม้งาว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔”

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง  ขยายและปรับปรุงเขตด่านป่าไม้งาว ตามพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๔๘๔