ความแห้งแล้งทางอุทกวิทยา

ระยะเวลาซึ่งดินฟ้าอากาศแห้งแล้งผิดปกติและมีระยะยาวนานพอที่จทำให้เกิดภาวะการขาดน้ำ ซึ่งสังเกตได้โดยการไหลของน้ำในลำน้ำต่ำกว่าระดับปกติ หรือระดับน้ำในทะเลสาบลดลงต่ำกว่าระดับปกติ และ/หรือการลดลงของความชื้นในดิน และการลดลงของระดับน้ำบาดาล