น้ำค้าง

การรวมตัวของหยดน้ำบนวัตถุที่อยู่บนหรือใกล้ผิวดินซึ่งเกิดจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศซึ่งรอบวัตถุนั้น