isopleth

เส้นที่มีมูลค่าเท่ากันของฟังค์ชั่นหนึ่งของตัวแปรสองตัว เช่น เส้นซึ่งทุกจุดที่อยู่บนเส้นนี้มีมูลค่าของส่วนประกอบอุทกวิทยาที่แสดงแทนเป็นฟังค์ชั่นหนึ่งส่วนประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ เช่น ชั่วโมงของวัน และเดือนของปี