isopluvial

เส้น ISOPLETH ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับการตกลงของฝน ซึ่งมีระยะเวลาตกระยะเวลาใดระยะหนึ่ง ที่กำหนดและระยะกลับเกิดระยะใดระยะหนึ่งที่กำหนด