mode

ในการกระจายของตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่องกันนั้น ตัวแปรที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือ MODE ส่วนการกระจายของตัวแปรที่ต่อเนื่องกัน MODE คือตัวแปรที่มีความหนาแน่นมากที่สุดของโอกาสที่จะเกิดขึ้น