moment

โดยทั่วไป moment คือค่าเฉลี่ยของกำลังของตัวแปรหนึ่ง สำหรับการกระจายหนึ่งของตัวแปรหนึ่ง moment คัดมาจากที่กำเนิดหรือเริ่มต้น หรือมาจากค่าคงที่ ซึ่งกำหนดไว้ หากประการหลังเป็นค่าเฉลี่ย moment เป็น moment ศูนย์กลาง