residual

(1) หากว่ารูปแบบเหมาะสมกับข้อมูลความแตกต่าง ระหว่างการคำนวณโดยรูปแบบกับมูลค่าของข้อมูล เช่น ตัวอย่างในความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง Residual คือความแตกต่างระหว่างค่าที่สังเกตได้กับค่าตรวจวัดจากสมการสัมพันธ์ (2)ความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงของตัวแปรกับมูลค่าที่สังเกตได้ของตัวแปร