คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518’

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผักขา ในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน และตำบลบ้าหวี ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบ้านนา ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน และตำบลบ้าหวี ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินที่ได้จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าเลนคลองปรน – คลองควนยาง – คลองหินคอกควาย ป่าพรุชีล้อม ป่าแก่คอกช้าง และป่าควนล้วนในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี อำเภอบางบาล อำเภอวังน้อย อำเภอบางไทร อำเภอบางซ้าย อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอเสนา อำเภออุทัย และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอวังน้อย อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทรายคำ ในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปอน ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด ตำบลบ้านฟ้า

[หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลปอน

ตำบลงอบ ตำบลและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว

ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพระพุทธบาท ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง

และตำบลบ้านพี้ ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวด ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

มีเกษตรการผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง ตำบลนาแต้ ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้ ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย

[หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

ดงเหนือ ตำบลโนนสะอาด ตำบลบ่อแก้ว ตำบลม่วง อำเภอบ้างม่วง ตำบลนาแต้ ตำบล

คำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า ตำบลกุดเรือคำ ตำบลหนองแวงใต้

ตำบลหนองแวง ตำบลนาคำ ตำบลนาซอ ตำบลวานรนิวาส ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส

และตำบลท่าก้อน ตำบลนาฮี ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกร

ผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่

ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้]

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านต้อง ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเกซา ตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบ้านต้อง

ตำบลโสกก่าม ตำบลน้ำจั้น ตำบลเซกา ตำบลป่งไฮ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา ตำบลชัยพร

อำเภอบึงกาฬ ตำบลนาสะแบง ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล และตำบลท่าดอกคำ ตำบลบึงโขงหลง

ตำบลดงบัง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่

ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงปรือ ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด และตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบึงปรือ

ตำบลวังยายทอง ตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอเทพารักษ์ อำเภอด่านขุนทด และ

ตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ตำบลตะเคียน ตำบลสระจรเข้ ตำบล

ด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง