คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510’

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 234 ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเกี่ยวกับสำนักงานประปาสาขา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 232 ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรน้ำวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร และกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๓ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้น้ำกรณีอาคารผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารและกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 231 ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำ และถอนมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม คำสั่งการประปานครหลวงที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๕ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้กรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยการงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 230 ว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรน้ำวัดน้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๖ การของดใช้น้ำชั่วคราวก่อนการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ และบทที่ ๑๗ การของดใช้น้ำชั่วคราวภายหลังการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรวัดน้ำฉบับดังกล่าวนี้เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 229 ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บ บทที่ ๙ การทดสอบมาตรโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 228 ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๘ การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ บทที่ ๑๐ การเปลี่ยนมาตรกรณีมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ และบทที่ ๑๑ การเปลี่ยนมาตรกรณีมาตรวัดน้ำสูญหาย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 223 ว่าด้วย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ : ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้-ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บ บทที่ ๒ การจัดเก็บรายได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 221 ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขา หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 220 ว่าด้วย การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน พ.ศ. 2538

หมายเหตุ:- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน.ที่

๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการ

ประปานครหลวง ว่าด้วย การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงานฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้

สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนว

ทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง