คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507’

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2511

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานจะดำเนิน

การก่อสร้างการชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต

ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

นครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไป

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2511

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานจะดำเนิน

การก่อสร้างการชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขต

ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

นครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไป

ทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการนี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพระประโทน-ดอนยายหอม-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและอำเภอบ้านแผ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2516

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อประโยชน์ในการหลวง

จังหวัด สายพระประโทน – ดอนยายหอม – บ้านแผ้ว – บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งได้กระทำการสำรวจที่ที่ต้องเวนคืนบางส่วนเสร็จแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะออกพระราช

บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง

ไว้ก่อนตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2527

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุน

ภายในประเทศมากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้ลงทุน ในท้องที่

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้สมควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีอำนาจ

เข้าไปทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่จังหวัดสุพรรรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2528

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานได้

ทำการก่อสร้างการชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ โดยสร้างเขื่อนวชิรลงกรปิดกั้นลำน้ำแม่

กลองขึ้นที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแล้ว และกำลังทำการก่อสร้างระบบ

การส่งน้ำ ระบบการระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำเค็ม ซึ่งประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ คลอง

ซอย และสร้างอาคารชลประทานกับขุดคลองระบายน้ำ และสร้างคันกั้นน้ำเค็มด้วย เพื่อส่งน้ำไป

ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองเนื้อที่ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ไร่ และสามารถช่วย

เหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชในฤดูแล้งได้อีกประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ พร้อมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัย

บริเวณทุ่งราบทั้งสองฝั่งของแม่น้ำกลองกับป้องกันน้ำเค็มที่เข้าปากกทางแม่น้ำแม่กลอง และตาม

ลำคลองตอนชายทะเลที่น้ำเค็มเคยขึ้นถึงในฤดูแล้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินให้สามารถใช้เพาะ

ปลูกได้อีกด้วย ในการนี้สมควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีอำนาจเข้าไปทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการ

ก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานจะ

ปรับปรุงการชลประทานโดยขยายเขตหัวงานประตูระบายน้ำบางพระ ตามโครงการส่งน้ำและบำรุง

รักษาภาษีเจริญซึ่งเป็นโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองไปยังลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยก่อสร้างสถานี

สูบน้ำถาวร ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสูบน้ำเข้าคลอง

ภาษีเจริญ อันจะเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชในเขตโครงการดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ

๒๐๐,๐๐๐ไร่ และสนับสนุนโครงการปลูกพืชครั้งที่สอง โดยลดพื้นที่นาปรังลงประมาณ ๔๐,๐๐๐

ไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนอีกประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ และเพื่อช่วยผลักดัน

น้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนมิให้ก่อความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในแม่น้ำ

เจ้าพระยาไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง และเพื่อระบายน้ำจากคลองภาษี

เจริญอันจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่

จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3236 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (หัวโพ)-บรรจบทางหลวง จังหวัดหมายเลข 3097 ในท้องที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2531

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นจะ

ต้องสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๓๖ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๕ (หัวโพ) –

บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๗ ในท้องที่อำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การ

จราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ

เวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำ

การสำรวจ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นจะ

ต้องสร้างถนนสายเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเศรษฐกิจ ๑ (ง) ตามผังเมืองรวมเมือง

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเขตหนอง

แขม กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอัน

เป็นกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดัง

กล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อ

ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (อ้อมน้อย)-สมุทรสาคร ในท้องที่ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2532

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็น

จะต้องขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๑ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔

(อ้อมน้อย) – สมุทรสาคร ในท้องที่อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ

สาธารณูปโภค ในการนี้สมควรกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้

เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง