คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507’

กฎกระทรวง ฉบับที่ 492 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากป่าห้วยน้ำพาว ในท้องที่

ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีไม้แดง ไม้ตะแบก ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้รัง

และไม้ชนิดอื่นที่มีค่าจำนวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วย สมควรกำหนดให้

เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่า ไม้ ของป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นไว้ จึงจำเป็นต้อง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,227 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ตามที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓๐ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งกำหนดให้ป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และได้มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๖)ฯ นั้น เนื่องจากกรมป่าไม้มีความประสงค์จะเพิกถอนพื้นที่บางส่วน เพื่อมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าดำเนินการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้าทำกิน และในปัจจุบันได้มีการกำหนดพื้นที่บางส่วนของเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหลวง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่ โดยตั้งตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย และตำบลนาเชิงคีรี ตำบลบ้านน้ำพุ ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ เพิ่มขึ้น สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว และกำหนดให้ป่าแปลงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยเพิกถอนพื้นที่บางส่วนดังกล่าว และกันพื้นที่ส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวมกันประมาณ ๑๙๐,๕๒๕ ไร่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง และตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ได้ระบุชื่อท้องที่และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และพื้นที่บางส่วนของป่าแม่เมาะทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง (ตอนขุน) ประกอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๑๖ ไร่ เพื่อรองรับผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จาง ดังนั้น เพื่อกำหนดชื่อท้องที่และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะเสียใหม่เพื่อมิให้ทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง (ตอนขุน) รวมทั้งกันพื้นที่ส่วนที่จัดสรรให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้อพยพต่อไปได้ สมควรยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าว และกำหนดป่าแปลงนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง