คลังคำสำคัญ ‘ระเบียบ’

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 222 ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๔ ตอนที่ ๑ การแก้ไขบัญชีลูกหนี้รายตัว โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัวฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 234 ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเกี่ยวกับสำนักงานประปาสาขา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง