คลังคำสำคัญ ‘ระเบียบ’

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 200 ว่าด้วย การติดตั้งประปาน้ำ พ.ศ. 2535

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา, วิเคราะห์และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๗ การติดตั้งประปาใหม่/การติดตั้งประปาซ้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การติดตั้งประปาซ้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 194 ว่าด้วย การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ พ.ศ. 2534

หมายเหตุ :- โดยที่การประปานครหลวงมีนโยบายให้ทุกสำนักงานประปาสาขาดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ดังนั้น จึงยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บบทที่ ๑ การอ่านมาตรวัดน้ำ และให้ใช้ระเบียบนี้ประกอบกับคู่มือปฏิบัติงานการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทน

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 180 ว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา พ.ศ. 2534

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา, วิเคราะห์และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้-ระเบียบการจัดเก็บรายได้บทที่ ๑๒ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้น้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปาฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 67 ว่าด้วย การรับผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา พ.ศ. 2520

หมายเหตุ :- เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม ให้มีน้ำสะอาดบริโภคและใช้สอย การประปานครหลวง จึงจัดให้มีการขายปลีกน้ำประปา และโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๙ ให้กำหนดอัตราค่าน้ำประปาขายปลีก ดังนั้น การประปานครหลวงจึงกำหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติในการขายปลีกน้ำประปาขึ้นไว้ถือปฏิบัติต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง