คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484’

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้การตัดฟันไม้ยางทุกชนิดใน

ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ และนำไม้ที่ถึงขนาดตัด

ฟันแล้วไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และเหลือไม้ที่ต่ำกว่าขนาดจำกัดไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต

สมควรกำหนดขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดที่จะอนุญาตให้ทำการตัดฟันเพื่อให้เหลือไม้ยางขนาด

รอง ๆ ลดหลั่นกันลงไป ได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ให้ตัดฟันได้ทยอยกันไปทุกปีโดยไม่

ขาดแคลน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้การตัดฟันไม้ยางทุกชนิดใน

ท้องที่ทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการป่าไม้ และนำไม้ที่ถึงขนาดตัด

ฟันแล้วไปใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และเหลือไม้ที่ต่ำกว่าขนาดจำกัดไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต

สมควรกำหนดขนาดจำกัดของไม้ยางทุกชนิดที่จะอนุญาตให้ทำการตัดฟันเพื่อให้เหลือไม้ยางขนาด

รอง ๆ ลดหลั่นกันลงไป ได้มีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ให้ตัดฟันได้ทยอยกันไปทุกปีโดยไม่

ขาดแคลน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้น

กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๙

ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดค้า

หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราช

กิจจานุเบกษา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

ในกฎกระทรวงและในการอนุญาต สมควรกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียม

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดไว้เป็นเวลานานแล้วในปัจจุบัน

ค่าของเงินตราได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นใหม่ สมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม

เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ดังกล่าว

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการทำไม้หวงห้าม

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยกำหนดให้การทำไม้สักและไม้

ยางที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า ต้องได้รับอนุญาตแต่ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวง สมควรปรับปรุงวิธี

การการขออนุญาตการทำไม้หวงห้ามเสียใหม่ให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎ

กระทรวงฉบับนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัต

ิป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม

้และการมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในการนี้สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕

(พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการ

แปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีใบเบิกทางนำไม้หรือของป่า

เคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ยังไม่

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้มีการลักลอบนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

อยู่เสมอ นอกจากนั้น กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กำหนดแบบคำขอแจ้งการนำไม้หรือ

ของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้ และแบบหนังสืออนุญาตให้นำไม้หรือของป่าเคลื่อน

ที่ผ่านด่านป่าไม้ไว้ สมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำไม้

หรือของป่าเคลื่อนที่เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตให้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ

การค้าซึ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามที่มีชนิดไม้ ขนาด

หรือปริมาณเกินกว่าที่รัฐมนตรีกำหนด ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒

(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ฯลฯ

ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเหตุให้มีการลักลอบค้าหรือมีไว้ใน

ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาทำด้วยไม้หวงห้าม

อยู่เสมอ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและ

การอนุญาตดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๘ จัตวา

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๓๒

ได้กำหนดให้การยื่นคำขอพิสูจน์ การพิสูจน์ การพิจารณาและการสั่งการของรัฐมนตรี

ในกรณีผู้รับสัมปทานที่ประสงค์จะพิสูจน์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในไม้ซึ่งตน

ได้มาจากการทำไม้ตามสัมปทานที่รัฐมนตรีมีคำสั่งตามมาตรา ๖๘ ทวิ หรือที่สิทธิการ

ทำกิจการที่ได้รับสัมปทานสิ้นสุดลงตามมาตรา ๖๘ ตรี หรือตามมาตรา ๔

แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

พ.ศ. ๒๕๓๒ หรือในกรณีที่สัมปทานสิ้นสุดลง เนื่องจากทางราชการได้ใช้สิทธิเพิกถอน

สัมปทานเพราะเหตุที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กำหนดใน

สัมปทาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงจึงจำ

เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔

(พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการทำไม้

หวงห้ามกำหนดหลักเกณฑ์การทำไม้โดยวิธีตัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันการทำไม้สามารถกระทำโดยวิธี

ขุดล้อมไปปลูกทั้งต้นได้ด้วย สมควรปรับปรุงวิธีการทำไม้ให้สามารถกระทำได้หลายวิธี จึงจำเป็น

ต้องออกกฎกระทรวงนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง