คลังคำสำคัญ ‘พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484’

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้บุคคลทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่า ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและขาดความชัดเจน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2497

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบางชนิดมีคุณภาพ

ดี บางชนิดมีราคาสูง และบางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำออกมาเพื่อการค้าหรือประกอบ

การอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่าดั่งกล่าวนี้ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ของป่า

เป็นปริมาณมากแต่ถ่ายเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใดไม่ เช่น ใช้วิธี

การเก็บหาของป่าซึ่งขัดต่อหลักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อความสดวกหรือมุ่งหวังที่จะได้ของป่านั้นเป็นปริมาณ

มากจนเกินกำลังแห่งการยังผล อันเป็นไปตามธรรมชาติแห่งป่าไม้ เป็นเหตุให้ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิด

ของป่านั้นเป็นอันตรายหรือเสื่อมสลายสูญสิ้นพันธุ์ไป จึงเป็นการจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวง

ห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสียใหม่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาพืชพันธุ์แห่งของป่าสืบไป

พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนของป่าหวงห้ามบางชนิด พ.ศ. 2501

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่

จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิดเป็นของป่าหวงห้ามไว้ตามพระราช

กฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2497 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ราษฎร

ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จะได้ใช้ไม้ไผ่และไม่รวกมาทำการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย

หรือทำรั้วเพื่อป้องกันภยันตรายหรือใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นๆ โดยไม่ต้องรับอนุญาตและ

ไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงอีกต่อไป สมควรที่จะเพิกถอนไม่ไผ่และไม่รวกทุกชนิดซึ่งกำหนด

เป็นของหวงห้ามในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นเสีย

พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2505

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบางชนิดมีคุณ

ภาพดี บางชนิดมีราคาสูงและบางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำออกมาเพื่อการค้าหรือ

ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่าดังกล่าวนี้ ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะ

ได้ของป่าเป็นปริมาณมากแต่อย่างเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใด

ไม่ เป็นเหตุให้ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของป่านั้นเป็นอันตราย หรือเสื่อมสลายสูญพันธุ์ไป จึงเป็น

การจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสียใหม่ เพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมบำรุงรักษาพืชพันธุ์แห่งของป่าสืบไป

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบางชนิดมีคุณ

ภาพดี บางชนิดมีราคาสูงและบางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำออกมาเพื่อการค้าหรือ

ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่าดังกล่าวนี้ ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะ

ได้ของป่าเป็นปริมาณมากแต่อย่างเดียว หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใด

ไม่ เป็นเหตุให้ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของป่านั้นเป็นอันตราย หรือเสื่อมสลายสูญพันธุ์ไป จึงเป็น

การจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสียใหม่ เพื่อประโยชน์ใน

การควบคุมบำรุงรักษาพืชพันธุ์แห่งของป่าสืบไป

พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2505

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากของป่าบาง

ชนิดมีคุณภาพดี บางชนิดมีราคาสูงและบางชนิดก็หายากซึ่งมีบุคคลนิยมเก็บหานำ

ออกมาเพื่อการค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมเป็นปริมาณมาก และการเก็บหาของป่า

ดังกล่าวนี้ ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ของป่าเป็นปริมาณมากแต่อย่างเดียว

หาได้คำนึงถึงความเสียหายแก่พืชพันธุ์แห่งของป่าแต่อย่างใดไม่ เป็นเหตุให้

ต้นไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของป่านนเป็นอันตราย หรือเสื่อมสลายสูญสิ้นพันธุ์ไป

จึงเป็นการจำเป็นและสมควรที่จะกำหนดของป่าหวงห้ามในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ เสีย

ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบำรุงรักษาพืชพันธุ์แห่งของป่าสืบไป

พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 แล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า ยังมีไม้บางชนิดมีคุณภาพดี บางชนิดมีราคาสูง และ

บางชนิดก็หายาก ซึ่งมีบุคคลนิยมทำออกมา เพื่อการค้า หรือประกอบการอุตสาหกรรม และการทำไม้

ดังกล่าวนี้ได้กระทำไปโดยมุ่งหวังที่จะได้ไม้เป็นปริมาณมาก หาได้คำนึงถึงความเสียหายของพันธุ์ไม้แต่

อย่างใดไม่ เป็นเหตุให้ไม้ชนิดดีมีค่าหรือหายากเป็นอันตราย หรือสูญสิ้นไป จึงจำเป็นที่จะตรา

พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้ามในท้องที่บางจังหวัดเพิ่มขึ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง